HOME

Copyright Hae-Yi Co.,Ltd All Rights Reserved

TEL : 886-2-5922427, 5922428 FAX : 886-2-5981882 Email : haeyi2427@yahoo.com.tw

 

〈七福神〉

  惠比須/惠比壽:漁神
  大黑天:財神
  毘沙門天:戰神
  弁財天/弁天:智慧、音樂、辯才女神
  布袋和尚:知足快樂之神
  福祿壽:來自中國福、祿、壽神的合體
  壽老人:長壽